Ogólne informacje o szkoleniu

Nasza Era Sp. z o.o.

zaprasza na

Szkolenie BHP


z zakresu


BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ORAZ USUWANIA WYROBÓW“W ZAWIERAJĄCYCH AZBEST


Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnego instruktażu.


Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma uprawnienia do wykonywania prac takich jak:

  • usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych
  • prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest
  • oraz wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu

Osoba po ukończeniu takiego szkolenia otrzyma zaświadczenie, które jest na druku Unii Europejskiej, wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Szkolenie ważne Szkolenie ważne są tak jak szkolenia okresowe BHP.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie w zakresie bhp powinno być przeprowadzone okresowo, szczegółowo opisuje to § 15:

1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku (pracownicy - narażeni na pył azbestowy).
2. Szkolenie okresowe osób wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat (pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami), a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat (administr biurowe).

Przykładowe zaświadczenie Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia Azbest

Cena szkolenia to teraz tylko 200 zł‚ brutto.


Dzięki szkoleniu poznasz:

  • właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie, w tym powiązany skutek palenia
  • typy materiałów lub wyrobów, które mogą zawierać azbest i ich najczęstsze zastosowania
  • wpływ stanu technicznego materiałów lub wyrobów na poziom uwalniania włókien azbestowych
  • postępowanie w kontakcie z materiałami, w przypadku których istnieje podejrzenie, że zawierają azbest
  • dostępne źródła informacji o lokalizacji wyrobów zawierających azbest
  • przypadki natknięcia się na wyroby podejrzane o zawartość azbestu, w których należy nie- zwłocznie wstrzymać prace oraz poinformować odpowiednią osobę kierującą robotami
  • jakie kroki należy podjąć w celu minimalizacji ryzyka narażenia na szkodliwe działanie azbestu w sytuacji, gdy wyrób podejrzany o zawieranie azbestu jest w złym stanie tech- nicznym lub został przypadkowo uszkodzony – np. ewakuację i zabezpieczenie najbliż- szego otoczenia oraz poinformowanie odpowiednich osób